Reklamačný poriadok

Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u Predávajúceho.

2. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je Kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať Predávajúcemu aj vyplnený a podpísaný reklamačný protokol. Pre uznanie reklamácie je nutné doložiť aj kópiu faktúry. 
 

3. Reklamovaný tovar musí byť kompletný s originálnym príslušenstvom.

4. Reklamácia bude vyriešená počas zákonnej lehoty v rozsahu 30 dní od obdŕžania žiadosti o reklamáciu.

5. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

6. Kupujúci hradí poštovné náklady na zaslanie tovaru na reklamáciu.

7. Kupujúci môže podať reklamáciu písomne odoslaním reklamačného protokolu na adresu Kreatívny raj, s.r.o., Vansovej 6533/13, 080 01 Prešov alebo elektronicky odoslaním kópie vyplneného a podpísaného reklamačného tlačiva na adresu e-shop@kreativnyraj.sk.

V Prešove dňa 1.6.2017